Smluvní ujednání (obchodní podmínky)

 1. Denní nájemné je za kalendářní den. Ceny za nájemné jsou včetně DPH.
 2. Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení a údržbě, čistý kompletní,  provozuschopný a bez závad. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce. Dále, že byl seznámen s návody a postupy bezpečné obsluhy vypůjčeného předmětu a předmět bude užívat pouze pro práce, ke kterým je určen.
 3. Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu, a že bude dodržovat předpisy BOZ a byl seznámen s vyhláškou 50/78 Sb. § 4, která je k nahlédnutí na provozovně půjčovny. Nájemce není oprávněn přenechat předmět třetí osobě.
 4. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. V případě, kdy k poškození nebo ztrátě dojde, nájemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit pronajímateli.
 5. Závady způsobené neodborným zacházením , např. přetěžováním, nepromazáním kluzných ploch, nesprávným přemisťováním či skladováním, použitím nesprávného paliva atd., budou vždy odstraněny na náklady nájemce. Nájemce se zavazuje tyto náklady platit. Složená kauce bude pozastavena až do konečného vyčíslení škody.
 6. Nájemce je povinen zabezpečit předmět  v době nečinnosti v uzamčené místnosti. V případě ztráty je nájemce povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit místně příslušnému oddělení policie a výsledek šetření  doručit pronajímateli. Dále je povinen neprodleně uhradit pronajímateli částku ve výši nákupu nového stroje nebo příslušenství dle nabídky autorizovaného prodejce v plné výši. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.
 7. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní včetně příslušenství. 
 8. Překročením smluvené nájemní doby bez předchozího souhlasu pronajímatele se nájemce vystavuje nebezpečí podání trestního oznámení o spáchání trestního činu „neoprávněného užívání cizí věci“, podle § 249 trestního zákona.
 9. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny této smlouvy jsou platné pouze písemně.
 10. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje seznámení a souhlas s tímto textem. 
 11. Nájemce vyjadřuje souhlas s evidencí osobních údajů (např. jméno a příjmení nájemce, R.Č., č. OP, trvalé bydliště atd.). Provozovatel se zavazuje, že nebude výše uvedené údaje zveřejňovat a zneužívat.